อัพเดตกฎหมายรัฐบาล ต่อยอดเลือกตั้งใหม่

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

กฎหมายหมิ่นประมาทและดูหมิ่น
ภาพโดย 3D Animation Production Company จาก Pixabay

นับถอยหลังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกไม่กี่เดือนก็อยู่ครบเทอม หากไม่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำเสียก่อน

กฎหมายสำคัญ ๆ ที่พรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน เริ่มเข้าสู่ฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาล

  • เมื่อแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะล่มสลาย…ทองคำจึงสำคัญ
  • ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ สุดปลื้ม ลูกชายคนโต จบไฮสคูลแล้ว โพสต์ภาพครอบครัวชื่นมื่น
  • ลงทะเบียนปลูกกัญชา เพิ่มอีก 1 ช่องทาง หลังประชาชนสนใจจำนวนมาก

ไม่ว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยและคณะ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ของพรรคก้าวไกล ฝ่ายค้าน ที่เป็นแคมเปญตอนหาเสียง ของทั้ง 2 พรรค ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ก็ผ่านวาระรับหลักการวาระที่ 1 เข้าสู่ชั้นแปรญัตติในกรรมาธิการเรียบร้อย

ก่อนจะใช้ต่อยอดในการ “หาเสียง” ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงอีกไม่ถึง 10 เดือน

อย่างไรก็ตาม สถานะของกฎหมายสำคัญ ๆ ที่อยู่ในมือของรัฐบาล-สภาผู้แทนราษฎร รวมถึงรัฐสภา ที่อยู่ในคิวพิจารณาก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา แบ่งได้ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มี 28 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างกระทรวงยืนยัน 29 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ…. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.รับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.กำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สอดคล้องกับกฎหมายคู่ชีวิต) ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอรับเงินทดแทนที่วางไว้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 30 ฉบับ แบ่งเป็น ร่าง พ.ร.บ.ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ต้องใช้การพิจารณาของรัฐสภา (ส.ส.-ส.ว.) อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ที่อยู่ในขั้นกรรมาธิการพิจารณา-พิจารณาเสร็จแล้ว อาทิ ร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.สถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สภาผู้แทนราษฎรเหลือเวลาอีกไม่นาน ที่จะต้องเร่งมือ-สปีดผลงานก่อนเลือกตั้ง

  • อัพเดตกฎหมาย กัญชา สุราก้าวหน้า หวย บ่อนถูกกฏหมาย
  • เปิดร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ทำอะไรได้-ไม่ได้ มีบทลงโทษอย่างไร
  • สลากฯ 2 ตัว 3 ตัว คืออะไร ปราบลอตเตอรี่ราคาแพง หวยเถื่อนได้หรือไม่

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน