บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 91.43 ล้านบาท และ 32.53 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 58.90 ล้านบาท คิดเป็นรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 181.06 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1.รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับงวดสามเดือนปี 2565 ยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 81.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 70.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 606.31 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้งวดเดียวกันของปี 2564

1.2.รายได้อื่นของบริษัทสำหรับงวดสามเดือนปี 2565 จำนวน 9.78 ล้านบาท ลดลง 11.19 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 53.36 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.1.กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนาในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯขายที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง ในราคา 7 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่านายหน้า รวม 0.49 ล้านบาท คงเหลือเป็นกำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา จำนวน 1.31 ล้านบาท

1.2.2.กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯได้มีการบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยให้ชำระเบี้ยปรับจำนวน 5.00 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อชำระหนี้ครบถ้วนแล้วธนาคารจะยกเบี้ยปรับส่วนที่เหลือ รวมทั้งยกเลิกวงเงินกู้และดำเนินการไถ่ถอนหลักประกันทั้งหมดคืนแก่บริษัทโดยส่วนที่รับการยกหนี้เมื่อปฏิบัติได้ตามสัญญาจำนวน 18.17 ล้านบาท

1.2.3.รายได้อื่นๆ ของไตรมาสแรกปี 2565 รวม 2.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.86 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 89.94 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน