PROSPECT REIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

PROSPECT REIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ “PROSPECT REIT” ได้จัดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นำโดยคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้สอบบัญชี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT REIT กล่าวในที่ประชุมว่า “ผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มีรายได้รวม ที่ 443.20 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ 294.4 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.8% ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้วางไว้ และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ได้ประกาศจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย 4 ครั้ง อยู่ที่ 0.2808, 0.2870, 0.2880 และ 0.2600 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.1158 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย ร้อยละ 11.16 เทียบบนราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก 10.00 บาทต่อหน่วย และสำหรับรอบการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ในปีถัดจากนี้ไป ผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ถือหน่วย” นางสาวอรอนงค์ กล่าวส่งหน้านี้ให้เพื่อน